Algemene Voorwaarden

Augustus 2019


Artikel 1. DEFINITIES

1.1 Locanza: de eenmanszaak Locanza, statutair gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71726381.
1.2 Klant/ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Locanza een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Diensten: alle diensten die Locanza voor de klant uitvoert. Bestaande uit apps, websites en kennisdeling van Locanza met als doel consumenten en ondernemers met elkaar te verbinden. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verzorgen van promoties en spaarsystemen voor ondernemers via de Locanza-app.
1.5 Locanza app: Locanza biedt een systeem in de vorm van een app waarmee lokale ondernemers onder andere hun producten en diensten kunnen promoten en een spaarsysteem kunnen starten. Deze applicatie is onderdeel van de dienst.
1.6 Account: het Locanza account dat de klant ontvangt na voltooien van het registratieproces.
1.7 Fee: het bedrag dat wordt betaald voor het gebruik van de diensten van Locanza.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Locanza en klant krachtens welke Locanza de dienst zal uitvoeren.
1.9 Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.10 Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon welke gebruik maakt van de diensten van Locanza.
1.11 Website: www.locanza.com

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Locanza gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst, acceptatie van een offerte, akkoord op een opdrachtbevestiging of door het registreren van een account via de Locanza app verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Locanza en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Locanza zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Locanza zal in de bevestigings e-mail aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de aanbieding. Aanbiedingen van Locanza zijn geldig voor de in de aanbieding aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht.
3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Locanza het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.3. Alle door Locanza gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.4 Locanza brengt de kosten voor de door haar te verlenen diensten via de Locanza app via in-app-aankopen in rekening. Bij geen betaling is er geen toegang tot de Locanza functies.
3.5 Locanza behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.6 Locanza spant zich in om prijsverhogingen van diensten tijdig te communiceren.
3.7 Bij een prijsverhoging worden reeds aangeschafte LOCA credits welke door de prijsverhoging minder waard zijn geworden nimmer door Locanza gecompenseerd.

Artikel 4. OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Locanza verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbieding of op de opdrachtbevestiging akkoord geeft.
4.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Locanza binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4 Locanza heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Locanza zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6 Locanza stelt slechts de dienst beschikbaar en is niet verantwoordelijk voor welke ontstane overeenkomst dan ook welke tot stand komt tussen de betrokken partijen naar aanleiding voor het gebruik van de Locanza app.

Artikel 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LOCANZA

5.1 Locanza garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Locanza spant zich in om de gegevens die Locanza voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Locanza met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4 Locanza is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Locanza tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.5 Locanza is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die middels de promoties/acties die via de Locanza-app worden aangeboden.
5.6 Misbruik van de Locanza-app zal worden gestraft met verwijdering van promoties en van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.
5.7 Locanza spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van de Locanza app. Locanza verschaft echter geen enkele garantie dat de Locanza app nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de Locanza app.
5.8 Locanza spant zich in om foutieve informatie te voorkomen, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze gepubliceerde informatie via de Locanza app, websites of overige diensten. Ook staat Locanza niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van informatie die de ondernemer heeft aangeleverd.
5.9 Locanza heeft te allen tijde het recht om een account van een gebruiker te blokkeren of te beëindigen indien de gebruiker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden of deze algemene voorwaarden houdt, zodat de betreffende gebruiker geen toegang meer heeft tot de dienst.

Artikel 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1 De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De klant dient Locanza te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Locanza onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Locanza om verzoekt.
6.3 Indien in uitzondering op artikel
6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Locanza zijn verstrekt, heeft Locanza het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4 De klant stelt Locanza steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5 Bij klachten over de door Locanza geleverde betaalde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Locanza binnen 24 uur na gebruik van de Locanza app. De klant vrijwaart Locanza één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.
6.6 De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Locanza nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is Locanza niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7 Wanneer Locanza inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Locanza is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8 De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Locanza tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door Locanza is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9 Van de ondernemer wordt verwacht dat de dienst wordt gebruikt zoals van een zorgvuldig en verantwoordelijk gebruiker mag worden verwacht en dat de ondernemer beschikt over de laatste versie van de Locanza app, tijdig updates uitvoert, beschikt over juist functionerende devices en een goed functionerende internetverbinding bij het gebruik van de dienst.
6.10 Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat te allen tijde juiste (bedrijfs-) informatie, zoals onder andere de contactgegevens, wordt weergegeven in de Locanza app.

Artikel 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1 De levertijd van betaalde diensten binnen de Locanza app start nadat een ondernemer succesvol het registratieproces voor ondernemers heeft doorlopen en beschikt over voldoende LOCA credits (aangeschaft via in- app aankopen). In alle andere gevallen begint de door Locanza opgegeven levertijd na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant.
7.2 Een door Locanza vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Locanza niet van rechtswege in verzuim.
7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Locanza, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4 De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Locanza mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. en gebruik te maken van de Locanza app op de wijze zoals genoemd in artikel 6.9.
7.5 Wanneer de levering door Locanza onverhoopt vertraging oplevert, zal Locanza dit per e-mail aan de klant mededelen. 7.6. Aan de leveringsplicht van Locanza zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de overeengekomen geleverde zaken door Locanza via de dienst een keer aan de klant zijn aangeboden.

Artikel 8. BETALING

8.1 De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2 Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. De klant kan dan geen gebruik maken van de Locanza app.
8.3 In bovenstaand geval heeft Locanza voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.4 Alle door Locanza geleverde diensten blijven eigendom van Locanza voor zover hierover geen aanvullende afspraken tussen de klant en Locanza zijn gemaakt.

Artikel 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, foto’s, teksten, websites, advertenties alsmede de Locanza app en voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Locanza tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 De door Locanza geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 De inhoud van de website van Locanza, de Locanza app en overige diensten, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Locanza en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van deze diensten niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Locanza.
9.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Locanza ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Locanza, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5 Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Locanza geleverde diensten blijven eigendom van de klant.
9.6 Locanza is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die Locanza namens de klant of de klant zelf op de servers of via de diensten van Locanza plaatst. Indien voornoemde geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Locanza vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7 Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8 Bij inbreuk heeft Locanza recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere overeenkomst tussen Locanza en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Locanza kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2 Indien Locanza onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 10% van het bedrag wat door de klant aan Locanza is betaald voor het éénmalig uitvoeren van de betaalde dienst of functionaliteit. Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,=en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Locanza uitkeert. Hierbij wordt onder schade verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Locanza aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Locanza toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.3 Locanza sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Locanza geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Locanza.
10.4 Locanza is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.5 Klant vrijwaart Locanza voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Locanza.
10.6 Locanza is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.7 De Locanza app van Locanza is slechts toegestaan voor minderjarige gebruikers mits zij daarvoor toestemming van een ouder/verzorger hebben, of wanneer het naar redelijkheid en billijkheid gebruikelijk is dat een minderjarige de Locanza app zelfstandig gebruikt.
10.8 Elke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de onjuistheid of onvolledigheid van gepubliceerde ondernemers informatie voortvloeiend uit de door de ondernemer aangeleverde of verspreide informatie al dan niet aangebracht door Locanza of het gebruik daarvan, inclusief hyperlinks en onderliggende websites en bronnen, in welke vorm dan ook is uitgesloten.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1 Locanza is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2 Locanza is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Locanza weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Locanza kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Locanza een overeenkomst is aangegaan.
11.3 Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4 Locanza is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door het onjuist gebruik van de app, gebrekkige apparatuur, gebrekkige systemen/devices of alle andere factoren welke buiten de invloed van Locanza een verstorende werking hebben op de levering van de dienst.

Artikel 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1 Een gebruiker kan op elk moment zijn registratie voor de dienst door Locanza te laten verwijderen door een mail te sturen naar Locanza. De e-mail moet zijn voorzien van de persoonlijke Locanza app code tevens moet de e-mail zijn verstuurd vanuit het e-mail adres waarmee de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de dienst. Voldoet de beëindiging aan de voorwaarden, dan zal het account van de gebruiker worden verwijderd. Na verwijdering van het account kan de gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst.
12.2 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Locanza de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Locanza voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Locanza;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.
12.3 Locanza zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.2 nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.4 Locanza behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Locanza overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. CONFORMITEIT

13.1 Locanza zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de opdrachtbevestiging overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de opdracht overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Locanza in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Locanza worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Locanza aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Locanza.
13.3 Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Locanza te leveren diensten voor rekening komt van Locanza, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. BEPALINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE LOCANZA-APP

14.1 De Locanza app dient te worden gedownload via Android in de Playstore of via iOS in de Appstore.
14.2 Via de Locanza app kan de klant spaarpunten voor zijn/haar onderneming weggeven aan consumenten die de Locanza app gebruiken.
14.3 Via de Locanza app kunnen consumenten spaarpunten inleveren bij de klant om via die wijze korting te genieten of te betalen voor diensten van de klant.
14.4 Ondernemers kunnen via de Locanza app (persoonlijke) promoties, en cadeaus toesturen aan consumenten.
14.5 Gebruikers kunnen via de Locanza app verkoop gerelateerde informatie ontvangen.
14.6 Voor de ondernemer is het mogelijk om zijn producten en diensten tegen een aanvullende vergoeding te promoten via het Locanza kanaal binnen de Locanza-app.
14.7 Voor de ondernemer is het mogelijk om een flexibele verkooplocatie als pop-up store op de kaart plaatsen binnen de Locanza-app.
14.8 Ondernemers kunnen op elk moment de tarieven van spaarpunten binnen de Locanza- app wijzigen. Locanza is niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid van ondernemers in relatie tot spaarprogramma ’s en andere diensten welke door de ondernemer via de Locanza app aan de consument worden aangeboden.
14.9 Ondernemers kunnen op elk moment de inhoud van promotie herroepen, verwijderen of wijzigen. Locanza is niet verantwoordelijk voor het promotiebeleid van ondernemers in relatie tot promoties welke via de Locanza app of websites worden verspreid.
14.10 Informatie die via de ondernemer op de Locanza-kanalen wordt geplaatst, mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten. Locanza is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen.
14.11 Via de Locanza app is het mogelijk informatie te rapporteren. Locanza doet haar uiterste best deze gerapporteerde informatie binnen 24 uur te beoordelen en indien nodig te verwijderen.
14.12 Accounts van Locanza app gebruikers die herhaaldelijk informatie uit artikel 14.10 via de Locanzaapp verspreiden, worden door Locanza zonder opgaaf van redenen geblokkeerd of verwijderd.
14.13 Bij het ongedaan maken van een reeds betaalde transactie door een ondernemer of gebruiker vindt door Locanza geen restitutie plaats.
14.14 Locanza is geen partij bij de relatie tussen de consument en de ondernemer. Locanza sluit elke aansprakelijkheid uit voor de transacties, overeenkomsten, tegoeden, indrukken, verwachtingen en toezeggingen welke ontstaan tussen de ondernemer en de consument bij het gebruik van het Locanza-systeem. Eventuele geschillen die hierbij ontstaan dienen partijen zelf op te lossen.
14.15 De aansprakelijkheid van Locanza is maximaal beperkt tot het tarief van één promotie of spaarpunt transactie, welke door Locanza wel bij een ondernemer in rekening is gebracht maar welke na akkoord van de ondernemer door omstandigheden niet is uitgevoerd door het Locanza-systeem. Dit op voorwaarde dat de gebruiker kan aantonen dat de betreffende promotie of transactie niet door het Locanza-systeem is uitgevoerd en dat de Locanza app zorgvuldig en verantwoordelijk is gebruikt door de ondernemer (zie artikel 10.2.)

Artikel 15. AANVULLENDE BEPALINGEN OVER DE AANSCHAF VAN LOCA-CREDITS

15.1 Voor het gebruik van Locanza app functionaliteiten wordt een bedrag in LOCA credits in rekening gebracht. Dit conform het principe pay per use.
15.2 De LOCA credits kunnen worden aangeschaft via de Apple of Android stores via in-app-aankopen. Bijvoorbeeld in pakketten van 10, 27 of 55 LOCA credits.
15.3 De waarde van één LOCA credit is binnen de Locanza app en de stores aangegeven in euro ’s inclusief BTW.
15.4 Locanza heeft het recht om tarieven aan te passen en zal gebruikers hiervan zo ruim als mogelijk van te voren op de hoogte stellen.
15.5 Aangeschafte LOCA credits of andere tegoeden worden op geen enkele wijze door Locanza vergoed aan gebruikers die, om welke reden dan ook, geen toegang meer hebben tot de dienst.

Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Locanza en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
16.2 Indien Locanza op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.3 Zowel de klant als Locanza zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
16.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.5 Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Locanza hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.6 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Locanza partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.7 Op het gebruik van de dienst en het Locanza-systeem is het privacy statement van Locanza van toepassing. Gebruikers van de dienst en het Locanza-systeem dienen de inhoud van het privacy statement van Locanza tot zich te nemen voordat gebruik kan worden gemaakt van de dienst en het Locanza-systeem.
16.8 De klant en Locanza zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.9 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland locatie Lelystad bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Locanza en de klant.
16.10 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter inzage bij de Kamer van Koophandel.

© 2020 Locanza.com. Alle rechten voorbehouden.

Ondernemers